You Are Browsing ' กขผ 3 ' Tag

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว แถลงข่าวภายหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2556 มีมติให้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย 1.กข 18 หรือข้าวเหนียวสายพันธุ์ RGDU04285-3-3 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดีเป็นพันธุ์แม่ และข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลซึ่งมียีนต้านทานโรคไหม้เป็นพันธุ์พ่อที่หน่วยปฎิ บัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (Rice Gene Discovery Unit ; RGDU)ในปี 2548 เพื่อนำคุณลักษณะดีของทั้งสองพันธุ์มารวมไว้ในข้าวพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง มีความต้านทางโรคไหม้ในระยะกล้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี การหุงต้มและรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตมีเฉลี่ย 609 กก./ไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ แต่มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง ขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงบั่วเช่นเดียวกับพันธุ์ กข 6

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>