You Are Browsing ' โคนมอินทรีย์ ' Tag

กระแสตื่นตัวบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวตลอดเวลา ปี 2550 อาหารอินทรีย์ในตลาดโลกมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาท…ในจำนวนนี้ นมอินทรีย์ มีสัดส่วนอยู่ถึง 26 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นหนทางให้เกษตรกรโคนมขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น วันนี้ทั้งภาครัฐ เอกชน จึงหันมาส่งเสริมให้ทำฟาร์มโคนมอินทรีย์กันมาก “ทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ พูดเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างและปนเปื้อนยาอันตราย สารเคมี เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้โคแทะเล็มหญ้าในแปลงที่ปลูกอย่างอิสระ กินพืชอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารหยาบมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด มุ่งสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลัก” ว่าที่ร้อยตรี กิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์ องค์ การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บอกว่า กว่าจะทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ได้ ต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนนานถึง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม แปลงปลูกหญ้า อาหาร รวมทั้งตัวแม่โค ที่จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ก็ต้องปฏิบัติตามเกษตรอินทรีย์ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี อาหารอย่างอื่นที่ให้โคกินก็ต้องเป็นอินทรีย์เท่านั้น อย่างรำที่ใช้เลี้ยงจะสั่งมาจากยโสธร ที่มีใบรับรองของกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ พร้อมต้องแบ่งพื้นที่สำหรับให้วัวได้พักผ่อนนอนเล็มหญ้า […]

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>